Om Statera Norge AS

Helsetilstanden i en bedrift, eller organisasjon, er summen av helsetilstanden til de menneskene som til daglig arbeider der.

En sentral komponent i dette er den enkeltes opplevelse av sammenheng og mening, både på den profesjonelle og private livsarenaen.

Salutogent lederskap anerkjenner helse som en ressurs, og bidrar til økt kompetanse om aktivitet ivaretakelse og styrking.

Balanse som er et viktig aspekt innen helsefremmende arbeid. Mennesket søker balanse (lat. statera) og mening, både bevisst samt ubevisst i ulike situasjoner. For eksempel balanse mellom arbeid og fritid, konkurranse og samarbeid, stress og kjedsomhet, tid med andre og for seg selv samt mellom aktivitet og hvile. 

Noen sentrale begreper:

Statera Norge tilbyr kunnskap, metoder og verktøy som fremmer jobbengasjement, trivsel og økt lønnsomhet / verdiskapning.

Helsefremmende aktivitet i et salutogent perspektiv.

Det salutogene perspektivet favner bredt.

Begrepet salutogeneseble skapt på 70-tallet av sosiologen Aron Antonovsky. Salutogenese er dannet av det latinske ordet salus, som betyr helse eller sunnhet, og det greske ordet genesis, som betyr opprinnelse eller tilblivelse. Med andre ord, salutogense handler om opprinnelsen til helse.

Helse er en forutsetning for prestasjoner og opplevelse av livskvalitet. Helse er ikke bare fravær av sykdom, det handler også om å føle velvære, ha energi til å være aktiv og å innse hva som er viktig i livet. Helse er en personlig og subjektiv opplevelse, en ressurs som kan opprettholdes og forbedres. Hvert enkelt menneske vurderer selv sin opplevelse av velvære.

Antonovsky var den første som utviklet en salutogen modell, med grunnlag i undersøkelser om hva som gjør at mennesker skaper mestring og helse fremfor å fokusere på problemer, risikofaktorer og sykdom. Faglig brukes salutogenese som et annet ord for en helsefremmende faktor. Innen den salutogene forståelsen og tekningen har helse med innstillingen til livet å gjøre. Dette kalles «Sense of Coherence» (SOC) som på norsk er oversatt til «opplevelsen av sammenheng». De som kjenner en sterk opplevelse av sammenheng håndterer livets «press» på en måte som fører til en styrket helse.

Antonovsky var opptatt av hvordan mennesker takler utfordringer og stress i livet. Han beskrev ressurser som tas i bruk for å takle livets utfordringer, og betegnet det generelle motstandsressurser (resilience). Personer og arbeidsplasser med høy grad av motstandsressurser vil bevege seg i retning av en opplevelse av optimal helse og mestring. Når mennesker takler utfordringene som skolen, arbeidsplassen eller livet for øvrig byr på opplever vi kontroll over tilværelsen.

Det motsatte av motstandsressurser benevnte Antonovsky som en brist på motstand. Dette medfører opplevelsen av mindre kontroll og styring på eget liv. Dersom mangel på motstand dominerer, beveger mennesker eller organisasjoner seg mot en opplevelse av en redusert helse og negativt stress (Antonovsky, 2005).

Det viktigste med en slik tilnærming er å finne frem til, og ta vare på det som fungerer samt bidrar med verdi for både enkeltmennesket og organisasjonen.

"Salutogenese er aktiviteter som styrker eller fremmer vår helse. Vi må se på hva det er som skaper helse, og ikke bare hva som ersykdommens begrensninger og årsaker" - Prof. Aaron Antonovsky

Helsefremmende læringskulturer skaper positive resultater i organisasjoner.

Helsefremmende arbeid i organisasjoner kan bare gjenomføres når menneskene er involvert og delaktige. Den salutogene tilnærmingen bygger på tanken om at mennesket er kompetent og har ressurser.

Utgangspunktet for forbedring og endringsledelse starter i den enkeltes nåværende situasjon, og med vedkommendes innstilling til å delta for å utvikle og styrke et helsefremmende arbeidsmiljø. For å lykkes er det viktig med blant annet god kommunikasjon, anledning til refleksjon og individuell tilrettelegging. Ved slik innsats skapes, og videreutvikles gode læringskulturer som styrker helsen til den enkelte samt bidrar til aktivitet i virksomheten som gir gode prestasjoner og resultater.

"Lærende organisasjoner og arbeidsplasser har en struktur og kultur som styrker deltakelse, ansvar og involvering. Med en salutogen tilnærming formes læringskulturen av å skape forståelige, håndterbare og meningsfylte prosesser." Statera Norge

Statera Norge arbeider ut fra et verdigrunnlag preget av blant annet:

  • Pålitelighet. Statera Norge er opptatt av læring og kontinuerlige utvikling for å styrke samt forbedre tjenestene vi tilbyr.
  • Bærekraft. Statera Norge bidrar med grunnlag i forskning og kompetanse for å fremme vekst og utvikling sammen med sine kunder og partnere.
  • Likeverd. Statera Norge vektlegger dialoger og samspill for å bidra til at vi anerkjenner og øker hverandres kompetanse.

«Finn din stemme ved å klargjøre dine personlige verdier.» Kouzes & Posner, The Leadership Challenge