Ergonomi - nødvendig for å oppnå ønskede resultater i virksomheter og samfunnet?

Statera Norge deltok i august på den årlige konferansen for Nordic Ergonomics and Human Factors Society (NES) som i år ble arrangert i Kuopio, Finland.

NES er en brobygger mellom forskning og praksis. Dette for å optimalisere de ergonomiske og menneskelige faktorene i arbeidslivet på en slik måte at det bidrar til ivaretakelsen av både de menneskelig hensyn, og de konstante krav om økt produktivitet i virksomheter og organisasjoner. Det er et overordnet mål at aktivitetene i NES skal bidra til både direkte og indirekte styrkning av folkehelsen.

I et livsløpsperpektiv er ergonomisk kompetanse nødvendig for å utvikle gode resultatmålsetninger.

Når arbeidstakere blir eldre er det en større variasjon i forhold til hvordan de mestrer jobben med grunnlag i den enkeltes arbeidskapasitet og funksjonalitet enn blant yngre (40-45 år) arbeidstakere. Forskning innen området «Healthy aging at work and beyond», presentert av professor Clas-Håkon Nygård ved universitetet i Tampere, Finland på konferansen har kommet frem til at dette henger sammen med følgende faktorer:

  • Fysisk kapasitet reduseres naturlig med alderen mens de psykologiske og sosiale evnene generelt sett ikke svekkes i løpet av arbeidslivet
  • Behovet for hvile øker normalt med alderen
  • Generelt mer omtale av negative aspekter ved det å bli eldre enn de positive aspektene.
  • Middelaldrende (55-60 år) arbeidstakere som håndterer arbeidskravene på en tilfredsstillende måte viser tydelige indikasjoner på at den enkelte forblir mer velfungerende også senere i livet. Dette viser seg blant annet gjennom at de generelt har mindre behov for støtte og tilrettelegging samt opprettholder et høyere funksjons - og aktivitetsnivå.
  • Styrkning og tilrettelegging for arbeidsmuligheter for enkeltindividet, spesielt for eldre arbeidstakere, styrker folkehelsen i samfunnet.
  • Betydningen av egeninnsats i forhold til fysisk aktivitet og mental helse, samt effekten med hensyn til gode resultater, øker med alderen.

God arbeidshelse = God folkehelse

Mennesker og arbeidstakerer som opplever mestring og engasjement har økt sannsynlighet for å opprettholde et høyere funksjonsnivå også når de blir eldre. Dette skyldes opplevelsen av å kunne yte sitt beste, dermed bidra til gode resultater på ulike arenaer. Effekten av å investere i en ergonomisk kartlegging av arbeidsplassen er at den enkelte yter mer optimalt, og produktiviteten i virksomheten opprettholdes og / eller utvikles.

Forskning viser at effekten av en slik optimalisering av arbeidsmiljøet styrker bedriftsøkonomien, og medfører en samfunnsøkonomisk gevinst gjennom en bedre folkehelse.

Ergonomi er nødvendig, men det er alene ikke en tilstrekkelig faktor for å oppnå ønskede resultater.

Produktiviteten øker med grunnlag i økt kunnskap om og utnyttelse av fysisk, kognitiv og organisatorisk ergonomi. Professor Jan Dul ved Rotterdam School of Management, Erasmus Universitetet, Nederland oppfordrer alle som er opptatt av ergonomi til å delta på arenaer hvor en diskuterer faktorer som påvirker ledelse og arbeidsmiljø. Det er behov for å øke kunnskapen om hvorfor ergonomi er nødvendig, og bidrar konstruktivt med hensyn til målsetninger samt resultatkrav i virksomheten eller organisasjonen.

Ledere som er opptatt av å utvikle helsefremmende arbeidsplasser, med grunnlag i blant annet en ergonomisk kartlegging for både yngre og eldre arbeidstakere, vil bidra til en mer optimal ressursutnyttelse og måloppnåelse totalt sett. Videre er de på jevnlig søken etter å bidra til å øke opplevelsen av mening både for den enkelte og virksomheten - det er er en sentral faktor i et helsefremmende lederskap.

Statera Norge - din samarbeidspartner ved utviklingen av en frisk og fremgangsrik organisasjon.

Les mer om våre helsefremmende tjenester eller KONTAKT OSS for en uforpliktende samtale.