Referanselitteratur og ressurser

Referanselitteratur - noen anbefalinger

Berge, Torkil og Arne Repål (2000): Den indre samtalen. Innføring i kognitiv terapi: Oslo: Gyldendal akademisk
ISBN 82-417-1074-7

Brown, Brene (2011): Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead: Houston: Gotham Boooks.
ISBN: 978-1-592-40733-0

Brown, Brene (2010): The gifts of Imperfection, Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You Are: Minnesota: Hazelden.
ISBN: 978-1-59285-849-1

Crozier, R.A. (2011): The engagement manifesto, a systemic approach to organizational success: Bloomington: AuthorHouse
ISBN: 978-1-4567-8574-1

Fossestøl, Knut, <et.al> (2004): Relasjonsmestrere: om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal akademisk
ISBN 82-10-04752-3

Gedde, Elisabeth (2008): Masteroppgave «Friluftsliv og arbeidsdeltakelse - sammenhengen mellom friluftsliv, sense of coherence og arbeidsdeltakelse». Høgskolen i Vestfold.

Hennestad, B.W., Revang, Ø., Strønen, F.H. (2006): Endringsledelse og ledelsesendring: Oslo: Universitetsforlaget
ISBN13: 978-82-476-15-00641-3

Hernes, Thorgeir, Ingar Heum og Paal Haavorsen (red.) (2010): Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-39256-4

Johannessen, Jan. V. (2009): Kunsten å leve: Oslo: Aschehoug
ISBN: 978-82-03-23706-5

Johannessen, Jon-Arild og Olsen, Bjørn (2008): Positivt lederskap: jakten på de positive kreftene. Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0701-5

Johnsson, Johnny, <et.al> (2006): Langtidsfrisk slik skapes helse, effektivitet og lønnsomhet: Kjeller: Genesis Forlag
ISBN13: 978-82-476-03331-1

Kouzes, J, M., Posner, B, Z. (2012): The leadership challenge - How to Make Extraordinary Tings Happen in Organizations: San Francisco: Jossey-Bass
ISBN: 978-0-470-65172-8

Kouzes, J, M., Posner, B, Z. (2016): Learning Leadership: A Wiley Brand

ISBN: 978-1-119-14428-1 (Hardcover) Kahneman, Daniel (2012): Tenke, fort og langsomt: Oslo: PAX FORLAG ISBN: 978-82-530-3646-5 Langeland, E. (2014): Salutogenese og psykiske helseproblemer. - en kunnskapsoppsummering. Høgskolen i Bergen. Rapport nr 1/2014 Langeland, E. (2009): Betydningen av en salutogen tilnærming for å fremme psykisk helse. Sykepleien Forskning, 4, 288-296 Langslet, G.J. (2003): LØFT for ledere. Løsningsfokuserert tilnærming til typiske ledelsesutfordinger: Oslo: Gyldendal Norsk forlag ISBN 82-05-30261-8 Molinaro, Vince (2013): The leadership Contact: the fine print to becoming a great leader: New Jersey: John Wiley and Sons Inc. ISBN: 9781118635578 Nilsson, Anders (2011): Ett håldbart arbetsliv. Om organisation och ledarskap. Stockholm : Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS ISBN 978-91-89602-44-1 Olsson, Christer (2009): Hvor er du på vei - og vil du dit?: Kristiansand: Portal forlag ISBN: 978-82-92712-24-5 Saksvik, Per Øystein (2011): Arbeids- og organisasjonspsykologi. Oslo: Cappelen Damm akademisk ISBN 978-82-02-34307-1 Sandvin, Johans (red.) (2008): Arbeid, sykdom og moral: om legeattestert fravær og veien tilbake til jobb. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-0651-3 Selvik. Arne (2013): ledelse på hjernen, med hodet på jobben: Bergen: Fagbokforlaget ISBN: 978-82-450-1469-3 Sørhaug, Tian (2003): Om ledelse, makt og tillit i moderne organisering: Oslo: Universitetsforlaget AS ISBN: 82-00-22450-3 Tellnes, Gunnar (2003): Samspillet Natur-Kultur-Helse NaKuHel- konseptet i teori og praksis: Oslo: Unipub forlag ISBN: 978-82-7477-154-3 Torp, Steffen (2013): Hva er helsefremmende arbeidsplasser - og hvordan skapes det?: Socialmedicinsk tidskrift 6/2013, s768- 776 Westerhäll, Lotta Vahlne, Bergroth, Alf, Ekholm, Jan (2006): Rehabiliteringsvetenskap: rehabilitering till arbetslivet i ett flerdiciplinärt perspektiv. Lund: Studentlitteratur ISBN 91-44-04505-0 Weyde, Randi Marie Værvågen (2009): Masteroppgave profesjonsetikk og diakoni «Den saltuogenetiske modell mestring, livskvalitet og sammenheng i familier med funksjonshemmede barn» Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo. Master i profesjonsetikk og diakoni. Øverenget, Einar (2007): Livets øyeblikk: Oslo: Aschehoug ISBN: 9788203234972

ISBN: 978-1-119-14428-1 (Hardcover)

Kahneman, Daniel (2012): Tenke, fort og langsomt: Oslo: PAX FORLAG ISBN: 978-82-530-3646-5

Langeland, E. (2014): Salutogenese og psykiske helseproblemer. - en kunnskapsoppsummering. Høgskolen i Bergen. Rapport nr 1/2014

Langeland, E. (2009): Betydningen av en salutogen tilnærming for å fremme psykisk helse. Sykepleien Forskning, 4, 288-296

Langslet, G.J. (2003): LØFT for ledere. Løsningsfokuserert tilnærming til typiske ledelsesutfordinger: Oslo: Gyldendal Norsk forlag
ISBN 82-05-30261-8

Molinaro, Vince (2013): The leadership Contact: the fine print to becoming a great leader: New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
ISBN: 9781118635578

Nilsson, Anders (2011): Ett håldbart arbetsliv. Om organisation och ledarskap. Stockholm : Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS
ISBN 978-91-89602-44-1

Olsson, Christer (2009): Hvor er du på vei - og vil du dit?: Kristiansand: Portal forlag
ISBN: 978-82-92712-24-5

Saksvik, Per Øystein (2011): Arbeids- og organisasjonspsykologi. Oslo: Cappelen Damm akademisk
ISBN 978-82-02-34307-1

Sandvin, Johans (red.) (2008): Arbeid, sykdom og moral: om legeattestert fravær og veien tilbake til jobb. Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0651-3

Selvik. Arne (2013): ledelse på hjernen, med hodet på jobben: Bergen: Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-1469-3

Sørhaug, Tian (2003): Om ledelse, makt og tillit i moderne organisering: Oslo: Universitetsforlaget AS
ISBN: 82-00-22450-3

Tellnes, Gunnar (2003): Samspillet Natur-Kultur-Helse NaKuHel- konseptet i teori og praksis: Oslo: Unipub forlag
ISBN: 978-82-7477-154-3

Torp, Steffen (2013): Hva er helsefremmende arbeidsplasser - og hvordan skapes det?: Socialmedicinsk tidskrift 6/2013, s768- 776

Westerhäll, Lotta Vahlne, Bergroth, Alf, Ekholm, Jan (2006): Rehabiliteringsvetenskap: rehabilitering till arbetslivet i ett flerdiciplinärt perspektiv. Lund: Studentlitteratur
ISBN 91-44-04505-0

Weyde, Randi Marie Værvågen (2009): Masteroppgave profesjonsetikk og diakoni «Den saltuogenetiske modell mestring, livskvalitet og sammenheng i familier med funksjonshemmede barn» Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo. Master i profesjonsetikk og diakoni.

Øverenget, Einar (2007): Livets øyeblikk: Oslo: Aschehoug
ISBN: 9788203234972