Verktøy

Våre nettbaserte verktøy fremmer økt selvinnsikt, mestring og helse.

Verktøyene er nyttige hjelpemidler i arbeidet med å avdekke informasjon og ressurser som bidrar til gode dialoger, og planlegging av helsefremmende tiltak. Dette reduserer sykefravær, forebygger konflikter og øker verdiskapningen.

SalutogenDialogen® - medarbeiderskap eller Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI) er utviklet til bruk overfor enkelt individer og mindre grupper / team. SalutogenDialogen - organisasjon™ er utviklet til bruk ved helsefremmende organisasjonsutvikling, altså en arbeidsmiljøundersøkelse.

Du finner mer informasjon her:

SalutogenDIALOGEN®- medarbeiderskap

SalutogenDIALOGEN- organisasjon™

Myers-BriggsType Indicator®

Helsefremmende arbeid betinger å legge til rette for en felles tanke - og handlingsmodell.

Resultatene fra undersøkelsene legger til rette for en felles tanke - og handlings modell med grunnlag i faktorer som påvirker mellommenneskelige relasjoner.

Verktøyene SalutogenDIALOGEN® - medarbeiderskap og SalutogenDIALOGEN - organisasjon™ er pedagogiske prosessverktøy basert på sosiologen Aaron Antonovskys teori om at et menneskes helse er direkte knyttet til menneskets opplevelse av sammenheng, det han kalte «Sense of Coherence».

Disse verktøyene er utviklet av vår samarbeidspartner Svenska Hälsopromotion Gruppen, og har vært benyttet, med gode resultater gjennom mer enn 10 år i Sverige. Læringsperspektivet er sentralt i begge verktøyene. Statera Norge har gjennom avtale med vår samarbeidspartner enerett i Norge til å benytte disse verktøyene.

SalutogenDIALOGEN® - medarbeiderskap

Medarbeidersamtaler i et salutogent perspektiv.

Vi bruker Aron Antonovsky teori om opplevelse av sammenheng som veiledning for å utforske og styrke drivkrefter, forståelse og muligheter som leder til både helse og gode arbeidsprestasjoner. For å lykkes behøver du "verktøy" som kan overføre teorien til en praktisk bruk i hverdagen - dialoger i et salutogent perspektiv.

SalutogenDIALOGEN® - medarbeiderskap er et pedagogisk verktøy som legger til rette en veiledende / coachende utviklingssamtale til bruk overfor både enkelt medarbeidere og grupper. De mellommenneskelige spørsmålene i verktøyet skaper en struktur som gjør det lettere å fortsette med videreutvikling for både ledere og medarbeidere.

Spørreskjemaet.

Det nettbasert-spørreskjemaet inneholder 27 spørsmål. Spørsmålene er utviklet for å finne frem til de ressursene som den enkelte har i sitt liv og arbeid. Spørsmålene er delt inn i tre områder: meningsfullhet, forståelighet og håndterbarhet for å finne det som skaper opplevelsen av sammenheng.

Rapport - fremstilling av svarene (mulig både på individ - og gruppenivå).

Rapporten, fremstilles i et pedagogisk utviklet diagram, som viser opplevelsen av nå-situasjonen, og den danner grunnlag for en aktivitetsplan med tydelige rammer. Vi anbefaler at planen forankres hos leder / veileder.

Metoden, og dermed rapportens innhold, legger til rette for oppmerksomhet omkring de mellommenneskelige relasjonene i arbeidsmiljøet. Rapporten kan skrives ut umiddelbart etter at spørsmålene er besvart, og er medarebiderens arbeidsmateriale. Både som et grunnlag for refleksjon omkring egne ressurser og leveranser, samt omkring vedkommendes ønsker / meninger om videreutvikling. I sammendraget finnes det en forklaring på hvordan medarbeiderne kan starte sine refleksjoner. Aktivitetsplanen er plassert på den siste siden i rapporten med tittelen "Tanker fremover." Meningen er å bruke dette materiale i medarbeidersamtalen slik at det styrker muligheten for dialogen mellom leder og medarbeider.

Det kan også lages en rapport for en arbeidsgruppe (team / avdeling) gjennom sammendrag av flere individuelle svar. En slik rapport viser da middelverdien av arbeidsgruppens svar. Denne rapporten kan brukes i møter / oppfølgingsaktivteter sammen med hele arbeidsgruppen / teamet.

SalutogenDIALOGEN® - medarbeiderskap utvikles jevnlig med grunnlag i erfaringer over år. Opplegget og layouten er utviklet med mål om å skape et uttrykk som kan gi den rette salutogene følelsen. I dag anvendes dette verktøyet i flere ulike organisasjoner både som medarbeider - / utviklingssamtaler og ved utvikling av arbeidsgrupper.

Kurs - utdanning.

For å få tilgang til dette verktøyet kan du delta på vårt kurs om «Helsefremmende ledelse i et salutogent perspektiv - i praksis»

SalutogenDIALOGEN - organisasjon™

Arbeidsmiljøundersøkelse med grunnlag i en helseteori med et salutogent perspektiv på arbeidsplass og organisasjon.

Vi bruker Aron Antonovsky teori om opplevelse av sammenheng som veiledning for å utforske og styrke drivkrefter, forståelse og muligheter som leder til både helse og gode arbeidsprestasjoner. For å lykkes behøver du "verktøy" som kan overføre teorien til en praktisk bruk i hverdagen.

SalutogenDIALOGEN - organisasjon™ er et prosess - og dialogverktøy som legger til rette for arbeidet med en helsefremmende strategi på arbeidsplassen. Den bidrar til en analyse, beskrivelse av nå-situasjonen, og er et godt grunnlag for både styring og videre dialog. For ledelsen bidrar den til et konstruktivt beslutningsgrunnlag, og er således et lederverktøy som gir god støtte i arbeidet med å utvikle en helsefremmende arbeidsplass og organisasjon. SalutogenDIALOGEN - organisasjon™ skaper forutsetninger for delaktighet fra både medarbeidere og ledere.

Menneskers helse og virksomhetens framgang.

Den er unik i sin oppbygning gjennom at den tar utgangspunkt i en helseteori, og er tilpasset en praktisk helsefremmende tilnærming. Ved hjelpe av SalutogenDIALOGEN - organisasjon™ er det mulig å realisere det helsefremmende tankesettet sine grunnpilarer, som er:

  • arbeidsplassen som arena for helse
  • deltagelse
  • helhetssyn på helse
  • prosessorientert arbeidsmåte og tilnærming

SalutogenDIALOGEN - organisasjon™ gir et utgangspunkt og støtte til forbedringer på 3 forskjellige organisatorisk nivåer:

  • medarbeiderens forutsetninger for å kunne, ville og orke å gjøre en god arbeidsinnsats
  • arbeidsgruppen som et sosialt system med relasjoner, lederskap og samarbeid
  • organisatoriske forutsetninger for arbeidsmiljø og god helse

Spørreskjemaet:

SalutogenDIALOGEN - organisasjon™ inneholder 54 spørsmål. Søkelyset er rettet mot opplevelsen av sammenheng på arbeidsplassen. Spørsmålene er relatert til arbeidssituasjonen, og den enkeltes forhold til denne. Det fokuseres på hva i arbeidssituasjonen som antas å ha sammenheng med at den enkelte opplever mestring og god helse.

Resultatet er en beskrivelse av nå-situasjonen hvor de viktigste helsefaktorene (både fysiske og psykososiale) ved arbeidsplassen blir synlige, og i tillegg i hvilket omfang disse oppleves å bli ivaretatt. Resultatene fra undersøkelsen er utgangspunkt for arbeidsgruppens bearbeiding, og gir støtte for en prosessorientert arbeidsmåte i forhold til helse på arbeidsplassen.

Fremstillingen av svarene.

Rapporten fremstilles i et pedagogisk utviklet diagram hvor organisasjonens sterke sider på individ, gruppe og organisasjonsnivå synliggjøres. Det samme gjelder også de svakheter som må følges opp direkte samt forhold som krever oppfølging for å forebygge. Det gir som regel best effekt dersom tiltakene blir forankret og nedfelt i eksisterende plandokumenter i virksomheten eller organisasjonen. Rapporten kan tas ut på gruppe- og organisasjonsnivå.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om hvordan komme i gang.

Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®)Steg 1+2

Statera Norge er sertifisert i verktøyet MBTI® som bygger på Jungs typeteori om at mennesker har forskjellige preferanser for hvordan vi henter energi, prosesserer informasjon, fatter beslutninger og organiserer hverdagen. MBTI® er ideell til bruk i leder- og teamutvikling, ved håndtering av konflikter og stress, for å nå ut til og beholde talenter eller å gjøre en salgsprosess mer målrettet.

Mennesker er forskjellige, og nøkkelen til en effektiv organisasjon ligger i å benytte forskjellene på konstruktivt vis. Dette krever forståelse for og fundamental kunnskap om hvordan mennesker fungerer. MBTI® gir deg kunnskapen du trenger og muligheten til å jobbe med potensialet ved personlige forskjeller.

MBTI® er en av verdens mest brukte personlighetsindikatorer. Testen tar ca. 15 minutter å fullføre, og basert på resultatene får man tilbakemelding om ens preferanser. Disse knyttes sammen i et system bestående av 16 forskjellige personlighetstyper. Personlighetstypene knyttes direkte til praktisk atferd og veiledning. Kunnskap om egen og andres personlighetstyper fører til større forståelse både for en selv og andre (kilde: Assessio).

Målgruppe: MBTI® er ideell til bruk i leder- og teamutvikling, ved håndtering av konflikter og stress, for å nå ut til og beholde talenter eller å gjøre en salgsprosess mer målrettet.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.