Kurs

Er du opptatt av sammenhengen mellom helse, mestring og jobbengasjement?

I Statera Norge er vi opptatt av å finne frem til det som får mennesker og organisasjoner, både profesjonelt og privat, til å bevege seg i retning av en optimal helse. Helsefremmende lederskap handler om hvordan du kan styrke de menneskelige ressursene, både hos deg selv og andre, gjennom kunnskap om aktiviteter som øker opplevelsen av mening.

Helsefremmende lederskap og medarbeiderskap.

Helsefremmende ledelse og meningsfylt arbeidsliv er nedfelt i formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven. For å lykkes med dette er det viktig å proritere det mellommenneskelige perspektivet.

Statera Norge tilbyr kurs i:

Med økt kompetanse om hvordan helse og mestring påvirker den enkeltes opplevelse av mening og dermed økt jobbengasjement, vil ditt lederskap utvikles samt støtte opp om helsefremmende faktorer. Vår tilnærming er å øke forståelsen om helsefremmende lederskap og kultur gjennom et salutogent perspektiv. Salutogenese betyr å søke opprinnelsen til helse, og finne frem til betingelsene for at mennesker lykkes både på sine profesjonelle og private livsarener. 

Salutogent lederskap fokuserer på ressursene hos mennesker og arbeidsgrupper. Det er basert på lederens interesse for andre mennesker, og lederens vilje til å inspirere, oppmuntre og anerkjenne positiv atferd . Gjennom dette skapes det en meningsfull sammenheng hvor både lederskap og medarbeiderskap bidrar til sukess.

Helsefremmende ledelse (1 dag)

Målgruppe
Ledere, faglige rådgivere inne HR/HMS, verneombud og tillitsvalgte.

Utøvelse av lederskap som styrker medarbeidere, og utnytte deres evner og muligheter skaper helsefremmende arbeidsplasser. Det er sentralt for den enkeltes opplevelse av egen helse som god, og oppleve at man håndterer aktivitetene både profesjonelt og privat.

Innhold

 • Hva skjer når et salutogent perspektiv er retningsgivende?
 • Meningsfullhet - avgjørende drivkraft for ledere og medarbeidere.
 • Begripelighet og tydelighet - om roller, samspill og trygghet.
 • Håndterbarhet som mål - for balanse i arbeid og fritid.
 • Vurderinger og tilnærming - fra problembeskrivelse til løsningsforslag.
 • Praktiske øvelser.

Beskrivelse
Når lederen tar utgangspunkt i de individuelle menneskelige ressursene øker muligheten for å finne de rette forutsetningene for at vi skal lykkes. Dette skjer når livet og arbeidet oppleves meningsfylt, begripelig og håndterbart. Med grunnlag i en tanke - og handlingsmodell om hvordan opplevelsen av sammenheng i tilværelsen påvirkes, vil du få innsikt i hvordan du kan bruke en slik tilnærming i ditt lederskap. Et lederskap som styrker medarbeidere, utnytter evner og muligheter og som som fører til en helsefremmende suksess.

Salutogenese innebærer å søke helsen opprinnelse både fysisk, psykisk og sosialt. Det betyr å lete etter forutsetninger for menneskers fremgang i mange ulike sammenhenger som i arbeidet, skolen, fritid, forening og i familien. Les gjerne mer om det salutogene perspektivet her.

Varighet og arbeidsform
Dette er et kurs som varer en dag. Vi har en behagelig pedagogikk med korte innledninger og praktiske øvelser. Det vil bli lagt til rette for refleksjon og diskusjon i mindre grupper.

Pris
Normalt vil kostnad være per person, men den variere avhengig av om vi arrangerer kurset internt hos kunde eller eksternt. Kursavgiften inkluderer boken «Salutogent lederskap - for helse og fremgang».

Planlagte kurs høsten 2016

VELKOMMEN!

For nærmere informasjon kontakt Solfrid E. Buø på telefon 414 38 130 eller e-post solfrid@stateranorge.no

Helsefremmende ledelse i praksis (2 dager)

Målgruppe
Leder med personalansvar eller rådgiver/tillitsvalgt/verneombud som ved hjelp av samtaler og ulike teknikker vil bidra til både enkeltpersoner og gruppers sin utvikling.

De metoder og verktøy som inngår er beregnet for ulike deler av organisasjonen uansett om du leder en arbeidsgruppe, prosjektgruppe eller ledergruppe.

Kursets grunnidé
Dagens arbeidsliv stiller høye krav. Derfor kreves lederskap som oppnår virksomhetens målsetninger, og dette forutsetter at den enkelte involverte opplever mening. Med et salutogent perspektiv i din lederhverdag styrkes du i arbeidet med å motivere, coache og legge til rette for en metode som berører både enkeltpersoner og grupper.

Kursets opplegg
Det salutogene lederskapet i praksis er utviklet med grunnlag i det salutogene perspektivet. Vi gjennomgår grunnleggende teori, og gir deg praktiske pedagogiske verktøy og øvelser som du kan bruke i den hverdag.

Innhold

 • Salutogent (helsefremmende) lederskap.
 • Opplevelsen av sammenheng (SOC) som forklaringsmodell for helse og fremgang.
 • Den nye medarbeidersamtalen - formål og omfang.
 • Dialogen som en utviklingsprosess og en vei til personlig innsikt.
 • Livsreisen - en måte å møtes.
 • SalutogenDialogen® som verktøy for individets og gruppens utvikling
 • Samtalemetodikk - praktisk
 • Salutogen coaching og teamutvikling med "SALUT verktøykasse"
 • Salutogent lederskap og medarbeiderskap som en del i virksomhetsutviklingen
 • Hvordan kan du bruke dette i din organisasjon - hvordan kan det utvikles / videreutvikles?

Statera Norge AS bruker Aron Antonovsky teori om opplevelse av sammenheng som veiledning for å utforske og styrke drivkrefter, forståelse og muligheter som leder til både helse og gode arbeidsprestasjoner. For å lykkes behøver du "verktøy" som kan overføre teorien til en praktisk bruk i hverdagen.

SalutogenDialogen® - medarbeiderskap
Et verktøy for medarbeidersamtaler i et salutogent perspektiv. Med SalutogenDIALOGEN® - medarbeiderskap får du en metode som påvirker både den enkelte og arbeidsgruppens opplevelse av sammenheng. Den er et verktøy til bruk i veiledende eller coachende medarbeider - og / eller utviklingssamtaler. Den kan også brukes ved utvikling av arbeidsgrupper / team. De mellommenneskelige spørsmålene i verktøyet skaper en struktur som gjør det lettere å fortsette med videreutvikling for både ledere og medarbeidere.

Forkunnskaper
Det forutsettes at du som deltar har deltatt på kurset «Helsefremmende ledelse» eller tilsvarende.

Varighet og arbeidsform
Dette er et kurs som varer en dag. Vi har en behagelig pedagogikk med korte innledninger og praktiske øvelser. Det vil bli lagt til rette for refleksjon og diskusjon i mindre grupper.

Pris
Normalt vil kostnad være per person, men den variere avhengig av om vi arrangerer kurset internt hos kunde eller eksternt.

For nærmere informasjon kontakt
Solfrid E. Buø på telefon 414 38 130 eller e-post solfrid@stateranorge.no

Helsefremmende kultur

Målgruppe
Leder, faglig rådgiver innen HR/HMS, verneombud og tillitsvalgte. Som leder har du påtatt deg oppdraget å påvirke dine omgivelser på en slik måte at det blir positive resultater både for menneskene og virksomheten. Dersom du allerede kjenner til hva det salutogene perspektivet innebærer, og kan tilføre av verdi, vet du at salutogen kultur er både spennende og et veldig viktig område å utforske videre. Denne dagen gir deg svar på hvordan du kan utvikle og vedlikeholde en salutogen kultur. En kultur som gjør en forskjell med tanke på både styrke, arbeidsgleden og virksomhetens ønskede resultater.

Innhold
Dette kurset bygger på boken, «Salutogen Kultur - från värdegrund till verksamhetsnytta».

 • Hvordan fungerer den salutogene arbeidsplassen?
 • Verdier og kultur for ledelse
 • Ansvar eller lydighet som drivkraft?
 • Gode eksempler
 • Suksessfaktorer i forbedring og endringsledelse.
 • Arbeidsmiljø med "null feil" hjelper ikke.
 • Kartlegging og evaluering av den friske på arbeidsplassen.
 • Aktiviteter og øvelser som påvirker åpenhet, omtanke og ansvar.

Beskrivelse
Salutogen kultur - fra verdigrunnlag til lønnsomhet handler om hva som faktisk avgjør om mennesker og organisasjoner lykkes. En slik kultur bygger på en helsefremmende og en verdiskapende tradisjon som påvirker både struktur og innhold, er opptatt av hvordan man vil ha det. Da blir mål, resultater og jobbengasjement viktigere enn å lete etter feil og mangler, samt å bruke tid på å unngå dem.

Salutogenese innebærer å søke helsen opprinnelse både fysisk, psykisk og sosialt. Det betyr å lete etter forutsetninger for menneskers fremgang i mange ulike sammenhenger som i arbeidet, skolen, forening eller i familien.

Varighet og arbeidsform.
Dette er et kurs som varer en dag. Vi har en behagelig pedagogikk med korte innledninger og praktiske øvelser. Det vil bli lagt til rette for refleksjon og diskusjon i mindre grupper.

Pris
Normalt vil kostnad være per person, men den variere avhengig av om vi arrangerer kurset internt hos kunde eller eksternt. Kursavgiften inkluderer boken «Salutogen Kultur - från värdegrund till verksamhetsnytta».

For nærmere informasjon kontakt Solfrid E. Buø på telefon 414 38 130 eller e-post solfrid@stateranorge.no

Helsefremmende medarbeidersamtaler (1 dag)

Målgruppe
Ledere med personalansvar eller ledere / rådgivere som bruker utviklingssamtaler for å veilede eller coache medarbeidere og deltakere.

Med SalutogenDialogen® - medarbeiderskap får du et verktøy som har en tydelig helsefremmende profil. Spørsmålene er utformet for å skape interesse for, og styrke det som bidrar til at mennesker kan ha det godt og lykkes med sine oppgaver.

Kursets idé
Dagens arbeidsliv stiller høye krav. Derfor kreves lederskap som oppnår virksomhetens målsetninger, og dette forutsetter at den enkelte involverte opplever mening. Gjennom bruk av metodikken du lærer om i salutogene medarbeidersamtaler og lederskap er det enklere å møte både den enkelte medarbeider / kollega og grupper i det som resulterer i styrkende og utviklende dialoger. Kursets formål er å legge til rette for at du får konkrete ferdigheter i hvordan gjennomføre salutogene samtaler. Samtidig gir denne dagen deg en mulighet til å reflektere videre over det verdigrunnlag som ligger til grunn for en salutogen tenkning og tilnærming. Med et salutogent perspektiv i din lederhverdag styrkes du i arbeidet med å motivere, coache og legge til rette for en metode berører både enkeltpersoner og grupper.

Vanskelige samtaler blir håndterbare
Verktøyet og samtalen er utviklet med grunnlag i teori og forskning. Med et fokus på opplevelsen av sammenheng kan spørsmålene fange opp hva som er den enkeltes ressurser, både på jobb og i livet generelt. Etter kurset skal du kjenne deg trygg på å føre en dialog om hva som er de viktige ressursene hos medarbeidere du møter. Med en salutogen tilnærming blir de vanskelige samtalene enklere.

Innhold

 • Salutogen (helsefremmende) tilnærming i møtet med medarbeidere
 • Opplevelsen av sammenheng (SOC) som forklaringsmodell for helse og mestring.
 • Dialogen som en utviklingsprosess for individ og gruppe
 • Samtalemetodikk - praktisk
 • Hvordan kan du bruke dette i din organisasjon - hvordan kan utvikles / videreutvikles?

SalutogenDialogen® - medarbeiderskap
Et verktøy for medarbeidersamtaler i et salutogent perspektiv. Vi bruker Aron Antonovsky teori om opplevelse av sammenheng som veiledning for å utforske og styrke drivkrefter, forståelse og muligheter som leder til både helse og gode arbeidsprestasjoner. For å lykkes behøver du "verktøy" som kan overføre teorien til en praktisk bruk i hverdagen.

Med SalutogenDIALOGEN® - medarbeiderskap får du en metode som påvirker både den enkelte og arbeidsgruppens opplevelse av sammenheng. Den er et verktøy til bruk i medarbeider - og / eller utviklingssamtaler. Den kan også brukes ved utvikling av arbeidsgrupper / team. De mellommenneskelige spørsmålene i verktøyet skaper en struktur som gjør det lettere å fortsette med videreutvikling for både ledere og medarbeidere.

Utviklingsmuligheter for å få tilgang til dette verktøyet:
1. Meld din interesse for kurset som beskrives her. Det fortsettes at du som deltar har deltatt på kurset Helsefremmende ledelse.

2. Meld din interesse for kurset Helsefremmende ledelse i praksis.

Varighet og arbeidsform
Dette er et kurs som varer en dag. Vi har en behagelig pedagogikk med korte innledninger, og praktiske øvelser. Det vil bli lagt til rette for refleksjon og diskusjon i mindre grupper.

For nærmere informasjon kontakt Solfrid E. Buø på telefon 414 38 130 eller e-post solfrid@stateranorge.no