Helsefremmende tjenester

Statera Norge bidrar til å øke bevisstheten om hva som styrker lærings - og arbeidsmiljøet.

Helsefremmende arbeid er nedfelt i arbeidsmiljøloven:

«Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.» (Arbeidsmiljøloven § 1-1)

«Helsefremmende arbeid er den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse.»
Ottawa-charteret (1986)

Helse er en forutsetning for prestasjoner og opplevelsen av livskvalitet. Helse er ikke bare fravær av sykdom, men å føle velvære, ha energi til å være aktiv og å innse hva som er viktig i livet. Helse er en personlig og subjektiv opplevelse, og en ressurs som kan opprettholdes, til og med forbedres. Hvert enkelt menneske må selv vurdere sin opplevelse av velvære.

Forutsetninger for en slik tilnærming er blant annet at vi

  • ser mennesket som interessert, kompetent og lærende
  • fokuserer på hva som fungerer, og hvorfor det fungerer
  • har en utforskende tilnærming til enkeltmenneskets ressurser og evner

Vi legger til grunn at det alltid finnes ressurser hos alle, også i situasjoner hvor det er vanskelig å se muligheter. En slik tilnærming krever et ønske om å lete etter faktorer som øker forståelsen, og evnen til å handle. Dette påvirker opplevelsen av mening og sammenheng i ulike livssituasjoner. Slik kan det legges til rette for å møte oppgaver, problemer og utfordringer til et godt resultat, både på egen hånd eller sammen med andre.