Ledelse og prestasjoner - hvorfor er det helsefremmende å gi arbeidslivet mening?

De mest helsefremmende relasjoner er preget av likeverd og av opplevd mening. Vi mennesker har behov for, og ønsker slike relasjoner på de arenaer vi deltar. Hva er dine viktigste referanser for å oppnå slike relasjoner?

Statera Norge skaper samhandling for utvikling av økt balanse mellom prestasjon og livskvalitet i arbeidslivet.

Gjennom en slik samhandling møter vi mennesker og situasjoner på ulike arenaer som er opptatt av aktivitet som bidrar til:

  • en mer meningsfull arbeidsdag.
  • at de opplever større grad av balanse mellom ulike krav i hverdagen både på den profesjonelle og private arena.
  • mer handlingskompetanse og produktivtet.

Helsen - din viktigste ressurs.

Vår tilnærming til helse er basert på salutogen tenkning og lederskap. Begrepet salutogenese ble skapt på 70-tallet av sosiologen Aron Antonovsky. Salutogenese er dannet av det latinske ordet salus, som betyr helse eller sunnhet, og det greske ordet genesis, som betyr opprinnelse eller tilblivelse. Med andre ord - opprinnelsen til helse.

Antonovsky var på utkikk etter en forklaring på sine observasjoner av at mange Holocaust-overlevende fikk alvorlige fysiske og emosjonelle sykdommer mens andre fikk få eller ingen slik symptomer. Han ville derfor undersøke om det var noen fellestrekk hos de som hadde taklet de traumatiske opplevelsene best. Antonovsky var med andre ord opptatt av å finne hvordan de med få eller ingen symptomer greide å opprettholde helsen - selv under vanskelige og stressende forhold.

Dette var en helt ny tilnærming. Tidligere forskning hadde vært opptatt av årsaken til, og behandling av sykdommer (patogenese). Antonovsky mente at en slik årsakstilnærming til helse kunne sammenlignes med forsøket på å trekke mennesker ut av en stri elv. Mye arbeid ble iverksatt for å få til dette, uten at en ofret en tanke på hvordan og hvorfor mennesker endte opp i elven. Han påpekte at "none walk the shore safely, so the nature of one's river and the things that shape one's ability to swim must all be considered."

Ifølge Antonovsky er det ikke nok å fremme helse ved å unngå stress eller ved å bygge broer for hindre mennesker fra å falle i elven. Elven som en metafor for helseutvikling har siden blitt brukt, og er i dag anerkjent i ulike forskningsmiljøer innen helse både nasjonalt og internasjonalt.

Opplevelsen av sammenheng.

Antonovsky fant ut at opplevelsen av sammenheng er en spesielt viktig faktor for å skille en "god svømmer" fra en "dårlig svømmer". Innen den salutogene forståelsen har helse med innstilling til livet å gjøre. Dette kalles «Sense of Coherence» (SOC) som på norsk er oversatt til «opplevelsen av sammenheng». De som kjenner en sterk opplevelse av sammenheng håndterer livets «press» på en måte som fører til en styrket helse.

Antonovsky var opptatt av hvordan mennesker takler utfordringer og stress i livet. Han beskrev ressurser som tas i bruk for å takle livets utfordringer, og betegnet det generelle motstandsressurser (resilience).

Personer og arbeidsplasser med høy grad av motstandsressurser vil bevege seg i retning av en opplevelse av optimal helse og mestring. Når mennesker takler utfordringene som skolen, arbeidsplassen eller livet for øvrig byr på opplever vi kontroll over tilværelsen.

Hvor helsefremmende er din arbeidsplass?

Det kan måles!

Det kan forklares!

Den kan utvikles til det bedre!

Vi inviterer til samhandling om utvikling av økt balanse mellom prestasjon og livskvalitet i arbeidslivet.

Arbeidsplasser bør fungere slik at mennesker kan lykkes og ha det godt på jobben. En frisk arbeidsplass er et sted der det er mulig. Hvordan står det til på din arbeidsplass? Har dere kanskje allerede lykkes med å skape en drømmearbeidsplass der ledelsen, medarbeider og resultatene er på topp?

Lederskap.

Lederskap som bidrar til friske og sunne arbeidsplasser defineres som et salutogent lederskap. Mange organisasjoner har innsett hva en salutogen tilnærming kan bidra med når målet er at både ledere, ansatte og virksomheten skal oppleve mening og prestere optimalt. En salutogen tilnærming legger til rette for en helhetstenking som medfører at en også på arbeidsplassen får mer innsikt om hvordan fysisk, psykiske, sosiale og eksistensielle faktorer er forutsetninger for helsen.

Med grunnlag i vår kompetanse om helsefremmende arbeid hjelper vi ledere, medarbeidere og organisasjoner med videreutvikling av salutogene kulturer gjennom å:

  • beskrive mål og fremgangsmåte.
  • finne frem til de riktige tiltakene for din organisasjon.
  • starte på rett sted.

Kunnskap om hvordan.

Kunnskapen og erfaring om hvordan forbedre og utvikle velvære og gode prestasjoner må hver arbeidsplass sette inn i sin egen kontekst, og med grunnlag i dette planlegge sin vei til forbedring og suksess.

Verktøy.

Hvordan finner du de viktigste helsemessige faktorer på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå?

Hvordan får du ekte deltakelse og engasjement fra alle berørte?

Til dette trenger du både verktøy og arbeidsmetoder. Statera Norge AS tilbyr metoder og verktøy som er utviklet gjennom mange år. Gjennom dette bidrar vi til å beskrive viktige helsefaktorer som ledelsen og de ansatte bruker for å oppnå forbedring, med grunnlag i en tilnæming om at helsen er en din viktigste ressurs

Helsefremmende oppfølging av sykefravær og konflikter.

Sykefravær og konflikter må tas på alvor, og adresseres med en helsefremmende tilnærming. De viktigste spørsmålene er uansett;

  • Hvordan ønsker vi å ha det?
  • Hvordan utvikler vi en helsefremmende arbeidsplass?

Det er sammenheng mellom helse, mestring og jobbengasjement.

Vi legger til grunn at det alltid finnes ressurser hos alle. En slik tilnærming krever et ønske om å lete etter kompetanse hos den enkelte, og samtidig gi støtte til utvikling av ny. Når vi opplever balanse mellom arbeidskrav og muligheten for å handle selvstendig øker vårt jobbengasjement! Med en slik tilnærming fremmes helse og mestring, og en salutogen kultur utvikles.

Statera Norge - din samarbeidspartner ved utviklingen av en frisk og fremgangsrik arbeidsplass.